Regulamin

Regulamin

obowiązujący od dnia 29.03.2024

Serwis internetowy o nazwie: „Montuj.to” działający pod adresem: www.montuj.to prowadzony jest przez E-SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabagniu, adres 32-340 Zabagnie, ul. Czarnoleska 10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0001074727, akta spółki prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS, NIP: 6372224035, kapitał zakładowy w wysokości 200 000,00 zł, (dalej zwana także E-SYSTEM Sp. z o.o.).

Korzystający z Serwisu  mogą się kontaktować z E-SYSTEM Sp. z o.o. drogą pisemną - adres 32-340 Zabagnie, ul. Czarnoleska 10, jak również za pośrednictwem telefonu pod numerem: 32 644 11 50 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00), lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: instalatorzy@montersi.pl.

I. DEFINICJE POJĘĆ

Pojęcia oznaczone poniżej pogrubioną czcionką i  użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 • Formularz Zapytania - formularz elektroniczny stanowiący element Serwisu, za pomocą którego Użytkownik może przesłać do Serwisu Zapytanie,
 • Hasło – ciąg znaków wskazywany przez Użytkownika lub Instalatora podczas procesu rejestracji w Sklepie, który w ramach Serwisu może być wykorzystany do uzyskania dostępu do Panelu Użytkownika lub Panelu Instalatora,
 • Instalator - klient zarejestrowany w Sklepie będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, któremu w ramach rejestracji w Sklepie została przypisana przez Usługodawcę określona grupy rabatowa dla partnera handlowego, występujący w ramach Serwisu w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, profesjonalnie świadczący usługi instalacyjne i nie prowadzący działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży rzeczy innym instalatorom,
 • Instalator aktywny - Instalator, który w okresie 3 (trzech) miesięcy poprzedzających ostatnie logowanie do Serwisu dokonał w Sklepie zakupy na kwotę ustaloną przez Usługodawcę i podawaną w formie komunikatu w Sklepie,
 • Serwis – strona internetowa wraz z podstronami Usługodawcy dostępna pod adresem internetowym: www.montuj.to, za pośrednictwem której m.in. istnieje możliwość składania przez Użytkownika Zapytań, udostępniania mu danych Instalatorów na zasadach określonych w Regulaminie,
 • Sklep lub Sklep internetowy – sklep internetowy pod nazwą Montersi.pl należący do Usługodawcy, prowadzony za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.montersi.pl,
 • Usługodawca - E-SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Zabagniu, adres 32-340 Zabagnie, ul. Czarnoleska 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0001074727, akta spółki prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS, NIP: 6372224035, kapitał zakładowy w wysokości 200 000,00 zł,
 • Login – ciąg znaków będących adresem poczty elektronicznej (e-mail) wskazywany przez Użytkownika lub Instalatora podczas procesu rejestracji w Sklepie lub podawany przez Użytkownika w Formularzu Zapytania (w przypadku Zapytania przesyłanego bez zalogowania się na stronie Serwisu), który służy do uzyskania dostępu do Panelu Użytkownika lub Panelu Instalatora,
 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
 • Konsument – osoba fizyczna zdefiniowana w art. 221 Kodeksu cywilnego tj. osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Panel Użytkownika – podstrona Serwisu, w ramach której Użytkownik ma możliwość m.in. kontrolować złożone Zapytania (bez możliwości ich edycji), przeglądać historię Zapytań, zapoznawać się z wykazem Instalatorów wyszukanych w odpowiedzi na Zapytanie, przypisać Instalatora do Zapytania,
 • Panel Instalatora - podstrona Serwisu, w ramach której Instalator ma możliwość m.in. zamieszczać - na zasadach określonych Regulaminem - swoje specjalizacje branżowe, adres, numer telefonu, zasięg działania, wprowadzać opis firmy, zdjęcia w galerii realizacji, certyfikaty zawodowe oraz monitorować oceny,
 • Profil Instalatora - informacja o Instalatorze dostępna w Serwisie na podstawie danych dostarczanych przez Instalatora i udostępniana Użytkownikowi w następstwie złożenia Zapytania,
 • Polityka Prywatności - informacja zamieszczona w Serwisie opisująca zasady na jakich Serwis  wykorzystuje pliki cookies i jak można nimi zarządzać,  a także zasady przetwarzania danych osobowych w Serwisie,
 • Regulamin – niniejszy regulamin określający m.in. zasady na jakich w ramach Serwisu świadczone są usługi drogą elektroniczną, zasady składania przez Użytkownika Zapytań i udostępnienia mu danych Instalatorów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, zasady prowadzenia Paneli Użytkowników i Instalatorów, zasady dotyczące tworzenia Profilu Instalatora, a także określający prawa i obowiązki Użytkownika, Instalatora oraz Usługodawcy związane z korzystaniem z Serwisu,
 • Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi, Instalatorowi lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do tych informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą,  które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci,
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,
 • Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zainteresowana wyszukaniem Instalatora celem wykonania dla niej i na jej rzecz usługi instalacyjnej w zakresie branż: automatyka bram, domofony i wideodomofony, inteligentny budynek, kontrola dostępu, monitoring, systemy alarmowe,
 • Zapytanie – wniosek Użytkownika o przeszukanie bazy Instalatorów prowadzonej w ramach Serwisu i udostępnienie danych Instalatorów, składany na pomocą Formularza Zapytania.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady na jakich Użytkownicy i Instalatorzy mogą korzystać z Serwisu.
 2. Serwis umożliwia Użytkownikom m.in. uzyskanie informacji o Instalatorach posiadających Profil Instalatora w Serwisie, spełniających kryteria Zapytania, kryteria wyszukiwania określone w Regulaminie i zasady prezentacji wyników określone Regulaminem (punkt VI Regulaminu), w tym pozyskiwanie danych kontaktowych, jak również przesyłanie do Serwisu ocen wystawionych Instalatorom po wykonanej usłudze instalacyjnej.
 3. Serwis umożliwia Instalatorom współpracę z Usługodawcą polegającą m.in. na zamieszczeniu przez Instalatorów ich danych w Serwisie oraz prezentowaniu Użytkownikom tych danych w wyniku Zapytania - na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. W Serwisie zostały wyodrębnione następujące specjalizacje branżowe: Automatyka do bram, Domofony i videodomofony,  Kontrola dostępu,  Systemy alarmowe, Systemy p – poż., Telewizja przemysłowa.
 5. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 344).
 6. Usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną mają charakter nieodpłatny.
 7. Usługodawca nie pośredniczy w zawarciu umowy na wykonanie usługi instalacyjnej lub jakiejkolwiek innej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Instalatorem, a jedynie udostępnia Użytkownikom dane Instalatorów wg kryteriów określonych w Regulaminie i na zasadach określonych w Regulaminie.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wybór przez Użytkownika danego Instalatora, jak też za usługi wykonywane na rzecz Użytkownika przez Instalatora. Usługodawca nie jest stroną umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Instalatorem, w tym umowy na wykonanie usług instalacyjnych. Wszelkie sprawy związane z negocjacjami, zawarciem i wykonaniem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Instalatorem są prowadzone bez udziału Usługodawcy. Usługodawca nie gwarantuje, że Instalator ma możliwość zawarcia i wykonania tej umowy.
 9. Użytkownicy mają możliwość składania Zapytań za pośrednictwem Serwisu niezależnie od tego czy dokonali rejestracji w Sklepie. Użytkownicy, którzy posiadają konto w Sklepie, mogą przesłać zapytanie z wykorzystaniem Formularza Zapytania po zalogowaniu się na stronie Serwisu z wykorzystaniem Loginu i Hasła lub wykorzystując Formularz Zapytania dostępny pod zakładką „Dodaj zapytanie”. Użytkownicy, którzy nie posiadają konta w Sklepie, mogą złożyć zapytanie z wykorzystaniem Formularza Zapytania dostępnego pod zakładką „Dodaj zapytanie” lub w przypadku kolejnych zapytań – również po zalogowaniu się do Panelu Użytkownika.
 10. W przypadku Instalatorów posiadanie konta klienta w Sklepie jest warunkiem koniecznym do korzystania z usług Serwisu.
 11. Korzystanie z usług Serwisu wymaga zapoznania się z Regulaminem oraz potwierdzenia akceptacji jego postanowień, jak również potwierdzenia zapoznania się z Polityką Prywatności.
 12. Użytkownicy i Instalatorzy są zobowiązani do przestrzegania postanowień Regulaminu.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z  SERWISU, UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące usługi (usługi świadczone drogą elektroniczną): umożliwienie Użytkownikom przesyłania Zapytań oraz udostępnienie Użytkownikom – na zasadach określonych w Regulaminie - informacji o Instalatorach (w przypadku, gdy w bazie instalatorów w Serwisie znajdują się instalatorzy spełniający kryteria zapytania oraz kryteria wyszukiwania określone Regulaminem), prowadzenie Panelu Użytkownika, prowadzenie Panelu Instalatora, umożliwienie Instalatorom zamieszczania informacji i materiałów w Profilu Instalatora, umożliwienie korzystania z innych funkcjonalności strony Serwisu.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta klienta w Sklepie, zawierana jest na zasadach określonych w regulaminie Sklepu (regulamin dostępny jest pod adresem www.montersi.pl).
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem polegająca na prowadzeniu Panelu Użytkownika zostaje zawarta z chwilą skutecznego zakończenia procedury przesłania pierwszego Zapytania lub z chwilą pierwszego zalogowania się na stronie Serwisu z wykorzystaniem Loginu i Hasła.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Panelu Instalatora oraz Profilu Instalatora zawarta zostaje z chwilą przesłania przez Instalatora – z wykorzystaniem narzędzi dostępnych z poziomu konta klienta w Sklepie – oświadczenia o zamiarze korzystania z Serwisu w charakterze Instalatora. W ramach umowy zawieranej pomiędzy Usługodawcą a Instalatorem Usługodawca umieszcza Instalatora w bazie danych Instalatorów, kontroluje spełnienie kryterium zakupowego w Sklepie, prezentuje Profil Instalatora Użytkownikom w następstwie Zapytań – pod warunkiem spełnienia kryteriów Zapytania, kryteriów wyszukiwania oraz kryteriów prezentacji wyników (spełnienia określonych w Regulaminie warunków prezentacji Profilu Instalatora w wynikach wyszukiwania). Status nadawany Profilowi Instalatora uzależniony jest od posiadania statusu Instalatora aktywnego.
 5. Umowy, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, zostają zawarte na czas nieokreślony.
 6. Umowa pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem o przeszukanie bazy instalatorów zawarta zostaje z momentem zakończenia procedury przesyłania Zapytania i zostaje zawarta na okres do momentu: 1) anulowania Zapytania, 2) wyszukania Instalatorów, 3) bezskutecznego upływu terminu przeszukiwania bazy (w przypadku, gdy w bazie nie znajdują się Instalatorzy spełniający kryteria zapytania i kryteria wyszukiwania określone Regulaminem).
 7. Usługodawca (w przypadku umowy zawartej z Instalatorem lub Użytkownikiem nie będącym Konsumentem), Użytkownik lub Instalator mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. Nie ogranicza to uprawnień Użytkownika będącego Konsumentem do odstąpienia od umowy – na zasadach wskazanych w punkcie VIII niniejszego Regulaminu. W przypadku Użytkowników będących Konsumentami Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 - dniowego okresu wypowiedzenia w razie zaistnienia ważnych przyczyn to jest w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany katalogu świadczonych usług, zaistnienia ważnych przyczyn technicznych, prawnych, organizacyjnych, zmiany modelu lub zakresu działania Usługodawcy lub rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu. Wypowiedzenie dokonuje się poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy za pomocą e-maila lub pisemnie listem poleconym. Instalator ma ponadto możliwość rezygnacji z usług Serwisu polegających na prowadzeniu Panelu Instalatora i Profilu Instalatora przez przesłanie oświadczenia za pomocą okna wyboru dostępnego z poziomu swojego konta klienta w Sklepie.
 8. Użytkownik lub Instalator powiadamiają  Usługodawcę o przypadku naruszenia ich praw, jak również o przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie, w tym poprzez zmieszczenie w Serwisie przez korzystających z Serwisu, treści elektronicznych niezgodnych z Regulaminem.
 9. Niedozwolonym jest zamieszczanie w Serwisie treści elektronicznych naruszających obowiązujące prawo, przepisy Regulaminu bądź dobre obyczaje. Usługodawca rozpatruje powiadomienia w tych sprawach kierując się zasadami Regulaminu.   Usługodawca zawiadamia podmiot, który zamieścił kwestionowaną treść    elektroniczną jak też osobę składającą powiadomienie w sprawie o decyzji w sprawie i jej uzasadnieniu. Użytkownik lub Instalator może odwołać się od decyzji Usługodawcy wskazanej powyżej, dotyczących niezgodności zamieszczanych przez Użytkownika lub Instalatora treści elektronicznych w Serwisie z Regulaminem Serwisu, składając do Usługodawcy reklamację, stosując odpowiednio postanowienia pkt. X Regulaminu.
 10. Niedozwolonym jest składanie Zapytania z podaniem fałszywych danych, a także dokonywanie jakichkolwiek oszukańczych, fikcyjnych lub pozornych Zapytań. Niedozwolonym jest składanie Zapytań w celu pozyskania danych Instalatorów na potrzeby własne lub osób trzecich w celu tworzenia własnej bazy danych lub włączenia takich danych do innej bazy danych. Niedozwolonym jest rozpowszechnianie informacji pozyskanych z Serwisu w innym celu niż wskazanym w Regulaminie.
 11. Niedozwolonym jest podawanie i prezentowanie przez Instalatora fałszywych lub wprowadzających w błąd danych, informacji i materiałów.
 12. Usługodawca może wstrzymać lub ograniczyć dostęp do Serwisu Użytkownikowi lub Instalatorowi, którzy korzystają z Serwisu do celów niezgodnych z przeznaczeniem lub korzystają z Serwisu naruszając obowiązujące prawo, postanowienia Regulaminu bądź dobre obyczaje. W takim przypadku Usługodawca zawiadamia Użytkowania lub Instalatora o przyczynach wstrzymania lub ograniczenia dostępu do Serwisu i wzywa do ich usunięcia.
 13. W szczególności Usługodawca może zablokować Panel Użytkownika lub wstrzymać obsługę Zapytania, jeśli zachodzi podejrzenie dokonywania czynności stanowiących próbę uzyskania dostępu do danych większej liczby Instalatorów stanowiącą czyn nieuczciwej konkurencji. 
 14. Użytkownik lub Instalator może odwołać się od decyzji Usługodawcy wskazanej w ust. 12 lub 13 powyżej, składając do Usługodawcy reklamację, stosując odpowiednio postanowienia pkt. X Regulaminu. W razie nieuwzględnienia reklamacji Użytkownik lub Instalator kwestionujący decyzję Usługodawcy może skorzystać z procedury określonej postanowieniami pkt. XI Regulaminu lub może wszcząć postępowanie przed właściwym sądem.

IV. PANEL UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik ma możliwość rejestracji w Sklepie internetowym (założenia konta klienta w Sklepie internetowym) – rejestracja następuje z wykorzystaniem Formularza Rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu internetowego (www.montersi.pl).
 2. Użytkownik, który posiada konto klienta w Sklepie internetowym, może wykorzystać dane w postaci Loginu i Hasła do konta w Sklepie i za ich pomocą uzyskać dostęp do funkcjonalności Panelu Użytkownika.
 3. Rejestracja w Sklepie nie jest warunkiem koniecznym do przesyłania Zapytań. Użytkownicy, którzy nie dokonali rejestracji w Sklepie, mają możliwość przesyłania zapytań za pośrednictwem Formularza Zapytania dostępnego w Serwisie pod zakładką „Dodaj zapytanie”.
 4. Logowanie do Serwisu w celu uzyskania dostępu do Panelu Użytkownika może odbywać się w następujący sposób:
  1. w przypadku Użytkowników posiadających konto klienta w Sklepie: z wykorzystaniem Loginu i Hasła przypisanych do konta w Sklepie lub z wykorzystaniem Loginu oraz numeru Zapytania,
  2. w przypadku Użytkowników, którzy nie posiadają konta klienta w Sklepie: z wykorzystaniem Loginu oraz numeru Zapytania.
 5. Ponadto po złożeniu Zapytania Użytkownik otrzyma na adres e-mail wiadomość zawierającą link, który umożliwiać będzie automatyczne logowanie do Panelu Użytkownika.
 6. W przypadku, gdy Użytkownik złoży kilka Zapytań podając ten sam adres poczty elektronicznej, będzie mógł dokonać logowania, odrębnie za pomocą każdego numeru Zapytania, uzyskując dostęp do Panelu Użytkownika z dostępem do wszystkich swoich Zapytań.
 7. Użytkownik może w Panelu Użytkownika:
  1. przeglądać listę Zapytań przesłanych do Serwisu oraz szczegóły poszczególnych Zapytań (nie jest możliwa edycja Zapytań),
  2. anulować Zapytanie,
  3. przeglądać wykaz udostępnionych mu Profili Instalatorów,
  4. przypisać Instalatora do Zapytania (tj. oznaczyć wybór Instalatora) – z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej,
  5. ocenić Instalatora przypisanego do Zapytania - po wykonaniu usługi instalacyjnej.
 8. W okresie 7 dni od dnia skutecznego przesłania Zapytania do Serwisu, Usługodawca przeszukuje bazę Instalatorów w związku z Zapytaniem. W przypadku odnalezienia w bazie Instalatora lub Instalatorów spełniających kryteria Zapytania oraz kryteria wyszukiwania określone Regulaminem, przeszukiwanie zostaje zakończone, a Zapytanie otrzymuje status Zapytania „aktywnego”. W przypadku, gdy w okresie wskazanym powyżej, nie zostaną odnalezieni Instalatorzy spełniający ww. kryteria, Zapytanie otrzymuje status Zapytania „niezrealizowanego”.
 9. Zapytania Użytkownika w Serwisie mogą mieć status Zapytania:
  1. „oczekującego” – od momentu skutecznego przesłania Zapytania do Serwisu do momentu wyszukania w bazie Serwisu Instalatorów spełniających kryteria Zapytania oraz kryteria wyszukiwania określone Regulaminem lub do momentu bezskutecznego upływu okresu, w którym następuje przeszukiwanie bazy Instalatorów,
  2. „aktywnego" - od momentu wyszukania Instalatorów spełniających kryteria Zapytania oraz kryteria wyszukiwania określone Regulaminem do upływu terminu wyznaczonego na dokonanie wyboru Instalatora,
  3. „zrealizowanego" - po dokonaniu wyboru Instalatora,
  4. „niezrealizowanego" - po upływie terminu do wyboru Instalatora lub w razie bezskutecznego upływu terminu na wyszukanie w bazie Instalatorów,
  5. "anulowanego" - anulowane przez Użytkownika lub Usługodawcę.
 10. W ramach wyboru Instalatora Użytkownik uzyskuje możliwość przeglądania Profili Instalatorów wyszukanych przez Serwis.
 11. Podgląd wszystkich Profili Instalatorów wyszukanych do Zapytania instalatorów możliwy jest tylko dla Zapytań o statusie „aktywne”.
 12. Pogląd Profilu Instalatora przypisanego do danego Zapytania jest dostępny również dla zapytań o statusie „zrealizowane”.
 13. Możliwość wyboru Instalatora (przypisania Instalatora do Zapytania) jest dostępna przez 14 dni od dnia, w którym Zapytanie uzyskało status Zapytania „aktywnego”.

V. PANEL INSTALATORA, PROFIL INSTALATORA

 1. Instalator dokonuje rejestracji w Serwisie za pośrednictwem konta klienta, które posiada w Sklepie, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna wyboru potwierdzającego wolę współpracy w ramach Serwisu oraz potwierdzającego, iż Instalator jest przedsiębiorcą zajmującym się profesjonalnym, zawodowym, świadczeniem usług instalacyjnych. Instalator potwierdza zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptację jego postanowień oraz potwierdza zapoznanie się z Polityką Prywatności. Wykonanie opisanych wyżej kroków umożliwi utworzenie Panelu Instalatora.
 2. Opcja wskazana w ust. 1 powyżej dostępna jest dla Instalatorów, którzy w ramach swojego konta klienta w Sklepie oświadczyli, że są instalatorami i wyrazili wolę nawiązania współpracy z Usługodawcą.
 3. Usługodawca weryfikuje status Instalatora jako klienta Sklepu i jeśli spełnia on kryteria zakupowe aktywuje status Instalatora jako Instalatora aktywnego w Serwisie na czas spełniania kryteriów wartości zakupów w Sklepie. Instalator aktywny korzysta z Panelu Instalatora w wersji rozszerzonej, który umożliwia: dodawanie certyfikatów, dodawanie zdjęć realizacji, wybór zasięgu działalności: 20 km, 50 km lub 100 km.
 4. Instalator, który nie posiada statusu Instalatora aktywnego, korzysta z Panelu Instalatora w wersji podstawowej, która wiąże się z ograniczeniem zasięgu działalności do 20 km, brakiem możliwości dodawania certyfikatów lub zdjęć.
 5. W ramach Panelu Instalatora Instalator uzyskuje dostęp do:
  1. statystyk (przydzielonych Zapytań z podziałem na kategorie branżowe, liczby wyświetleń w wynikach z podziałem na kategorie branżowe),
  2. otrzymanych ocen, bez możliwości identyfikacji danych Użytkownika, który dodał ocenę,
  3. możliwości zgłoszenia do Usługodawcy swoich uwag do Oceny - w uzasadnionym przypadku Usługodawca może wykluczyć Ocenę lub jej część z wyliczania ogólnej Oceny Instalatora.
 6. Usługodawca w przypadku braku aktywności Instalatora w postaci logowania w Serwisie lub w Sklepie przez okres 30 dni, może wysyłać do Instalatora wiadomość z prośbą o potwierdzenie prowadzenia działalności. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi na wiadomość Usługodawca może zablokować Instalatora w Serwisie.    
 7. W przypadku obniżenia wartości obrotów w Sklepie poniżej kwoty warunkującej uzyskanie statusu Instalatora aktywnego, Usługodawca uprawniony jest do zablokowania Instalatora jako aktywnego Instalatora w Serwisie i z tego tytułu Instalatorowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
 8. Instalator po utworzeniu Panelu Instalatora wprowadza za jego pośrednictwem dane wskazane w ust. 9 poniżej tworząc tym samym Profil Instalatora w Serwisie, który jest udostępniany Użytkownikom na zasadach określonych w Regulaminie. W przypadku Instalatorów korzystających z Panelu Instalatora w wersji podstawowej opcje wskazane w punkcie 9.6) oraz 9.7) poniżej są niedostępne, a możliwy do wskazania zasięg działalności podlega ograniczeniom.
 9. Instalator w ramach zarządzania Profilem Instalatora wprowadza do niego następujące dane:
  1. avatar (logo),
  2. adres siedziby i jego oznaczenie na Google Maps,
  3. numer telefonu,
  4. zasięg działalności,
  5. opis działalności,
  6. galerię realizacji (z uwzględnieniem ograniczeń wskazanych w Panelu Instalatora),
  7. certyfikaty (z uwzględnieniem ograniczeń wskazanych w Panelu Instalatora).
 10. Instalator po otrzymaniu linka z Serwisu potwierdza odpowiedniość danych zamieszczonych w jego Profilu Instalatora.
 11. Logowanie Instalatora do Panelu Instalatora następuje za pomocą danych do logowania w Sklepie (Login, Hasło) albo za pomocą adresu poczty elektronicznej oraz przydzielonym kodem zlecenia.
 12. Instalator jest wyłącznie odpowiedzialnym za poprawność i prawdziwość danych podanych w Profilu Instalatora oraz za wszelkie następstwa, jakie mogą być skutkiem zapoznania się z tymi danymi przez Użytkowników. Usługodawca może - w uzasadnionych wypadkach – dokonywać korekty Oceny wystawionej Instalatorowi. Instalator może odwołać się od decyzji Usługodawcy, dotyczących niezgodności zamieszczanych przez Instalatora treści elektronicznych w Serwisie z Regulaminem Serwisu, składając do Usługodawcy reklamację, stosując odpowiednio postanowienia pkt. X Regulaminu. Ponadto Instalator lub Użytkownik  mogą odwołać się od decyzji Usługodawcy co do korekty Oceny wystawionej Instalatorowi. W razie nieuwzględnienia reklamacji Użytkownik lub Instalator kwestionujący decyzję Usługodawcy może skorzystać z odpowiednio stosowanych postanowień pkt. XI Regulaminu lub może wszcząć postępowanie przed sądem właściwym.
 13. Instalator zobowiązuje się nie zamieszczać w Serwisie logotypów osób trzecich lub zarejestrowanych znaków towarowych (w tym fotografii je zawierających), opisów, fotografii, innych materiałów i treści w przypadku, gdy nie jest uprawniony do takiego ich wykorzystania.
 14. Instalator oświadcza, że posiada prawa do materiałów i treści wprowadzanych przez niego do Panelu Instalatora, prezentowanych za pośrednictwem Profilu Instalatora, oraz że te materiały i treści nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich osobistych lub majątkowych, praw do znaków towarowych, innych praw własności intelektualnej, dóbr osobistych ani przepisów prawa, jak również ich zamieszczenie w Profilu Instalatora i następnie rozpowszechnianie za pośrednictwem Serwisu nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym wymienionych powyżej.
 15. W szczególności w odniesieniu do fotografii lub innych materiałów stanowiących utwory w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Instalator oświadcza, że z chwilą ich zamieszczenia w Serwisie za pomocą narzędzi dostępnych z poziomu Panelu Instalatora przysługują mu prawa autorskie majątkowe do tych fotografii i materiałów.
 16. Instalator nie może zamieszczać w Profilu Instalatora fotografii lub innych materiałów, na których utrwalony jest wizerunek osób. Instalator nie może zamieszczać w Profilu Instalatora innych danych osobowych osób trzecich, w szczególności w opisie działalności lub utrwalonych na fotografiach lub w treści innych materiałów prezentowanych w Profilu Instalatora.
 17. Zabronione jest zamieszczanie fotografii, które zostały poddane obróbce graficznej (nie dotyczy to obróbki mającej na celu wyłącznie poprawę jakości fotografii np. korektę kontrastu).
 18. Zabronione jest zamieszczanie materiałów (fotografie, inne) i informacji, które naruszają obowiązujące prawo lub dobre obyczaje lub naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia z Panelu Instalatora i Profilu Instalatora materiałów naruszających zakazy określone w Regulaminie . Usługodawca nie ponosi wobec Instalatora żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.
 19. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Instalatora warunków i zobowiązań określonych w Regulaminie zgłoszone zostaną w stosunku do Usługodawcy roszczenia osób trzecich lub Usługodawcy wyrządzona zostanie szkoda, Instalator zobowiązuje się do zwolnienia Usługodawcy z odpowiedzialności oraz do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez Usługodawcę z tego tytułu.
 20. W przypadku zamieszczania w Serwisie fotografii lub innych materiałów stanowiących utwory w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Instalator udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji na korzystanie z nich przez ich rozpowszechnianie i publikowanie za pośrednictwem Serwisu. Niniejsza licencja obejmuje pola eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w szczególności cyfrową, techniką zapisu komputerowego, w jakimkolwiek systemie, formacie, standardzie i na jakichkolwiek nośnikach; publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie; nadawanie, reemitowanie; uczynienie powszechnie dostępnymi dla nieograniczonej lub ograniczonej liczby osób; rozpowszechnianie poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym lub publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, w tym wprowadzanie do sieci informatycznej, w szczególności do Internetu; wprowadzanie do pamięci komputera; umieszczanie w bazach danych; rozpowszechnianie za pośrednictwem Serwisu; wykorzystywanie w ramach promocji Usługodawcy w związku z ich rozpowszechnianiem za pośrednictwem Serwisu; wprowadzanie do sieci komputerowej, sieci multimedialnej, sieci Internet.
 21. W odniesieniu do zamieszczonych w Serwisie materiałów stanowiących zarejestrowane na rzecz Instalatora znaki towarowe (znaki towarowe, na które udzielone zostało prawo ochronne), Instalator potwierdza, iż zamieszczenie przez niego znaku towarowego za pośrednictwem Panelu Instalatora oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie tego znaku towarowego w zakresie niezbędnym do świadczenia przez Usługodawcę usług w ramach Serwisu, w tym na ich publikowanie i rozpowszechnianie w ramach działania Serwisu.

VI. WYSZUKIWANIE INSTALATORÓW

 1. Zapytania mogą być składane zarówno przez Użytkowników zarejestrowanych w Sklepie, jak i niezarejestrowanych. Przesłanie zapytania możliwe jest z wykorzystaniem Formularza Zapytania dostępnego z poziomu Panelu Użytkownika (po zalogowaniu) lub za pomocą Formularza Zapytania dostępnego na stronie Serwisu w zakładce „Dodaj zapytanie”.
 2. W celu złożenia Zapytania Użytkownik wypełnia Formularz Zapytania wskazując :
  1. kategorię usług instalacyjnych,
  2. kod pocztowy właściwy dla miejsca wykonania usługi instalacyjnej,
  3. swój adres e-mail – jeżeli nie jest zarejestrowany,
  4. opcjonalnie - opis montażu,
  5. opcjonalnie - planowaną datę montażu.
 3. Korzystanie z usług Serwisu uzależnione jest od potwierdzenia zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 4. W przypadku Zapytania, które przesyłane jest bez logowania się do Panelu Użytkownika, po przesłaniu Zapytania Usługodawca odeśle do Użytkownika automatyczną wiadomość z prośbą o potwierdzenie złożenia Zapytania.
 5. Po skutecznym zakończeniu procedury przesyłania Zapytania Serwis wygeneruje, co do zasady w tym samym dniu roboczym, wiadomość do Użytkownika z linkiem, za pomocą którego możliwe będzie automatyczne logowanie się do Panelu Użytkownika.  
 6. Wykaz Instalatorów wyszukanych dla danego Zapytania zaprezentowany będzie Użytkownikowi za pośrednictwem Panelu Użytkownika. W ramach wykazu Użytkownik uzyskuje dostęp do zakładki z numerem telefonu Instalatora oraz zakładki z adresem poczty elektronicznej Instalatora, która umożliwia otwarcie programu pocztowego Użytkownika celem przesłania wiadomości elektronicznej do Instalatora.
 7. Wyszukiwanie Instalatorów uwzględnia następujące parametry:
  1. status Instalatora aktywnego,
  2. stopień uzupełnienia Profilu Instalatora,
  3. obsługiwaną kategorię branżową Zapytania,
  4. zasięg działalności Instalatora w relacji do wskazanego miejsca montażu.
 8. Kolejność przedstawionych Użytkownikowi Instalatorów w odpowiedzi na Zapytanie uwzględnia następujące parametry:
  1. posiadanie statusu Instalatora aktywnego,
  2. stopień uzupełnienia Profilu Instalatora,
  3. ocenę Instalatora w danej kategorii branżowej Zapytania.
  4. odległość siedziby Instalatora od lokalizacji montażu,
 9. Usługodawca nie gwarantuje, że w bazie Serwisu znajdować będą się dane Instalatorów dla każdej lokalizacji. Usługodawca przedstawia Użytkownikowi wykaz Instalatorów od warunkiem, że w bazie Serwisu znajdują się Instalatorzy spełniający kryteria Zapytania oraz kryteria wyszukiwania określone Regulaminem.
 10. Usługodawca uprawniony jest do ograniczenia do 5 liczby wyników (liczby wyszukanych Instalatorów) prezentowanych Użytkownikowi w następstwie Zapytania. W stosunku do Instalatora spełniającego kryteria Zapytania i wyszukiwania Usługodawca nie gwarantuje zamieszczenia jego danych w prezentowanych Użytkownikom wynikach wyszukiwania  w przypadku, gdy osiągnięty został wskazany powyżej limit.

VII. SYSTEM OCEN INSTALATORA

 1. Użytkownik, po wykonaniu usługi instalacyjnej, ma możliwość dokonania oceny Instalatora przypisanego do Zapytania.
 2. Ocena jest dokonywana w skali 1-5 z podziałem na 3 grupy:
  1. profesjonalizm,
  2. doradztwo,
  3. kultura obsługi.
 3. Użytkownik ocenia Instalatora w ramach kategorii branżowej wskazanej w Zapytaniu, w kontekście wykonanej usługi, w oparciu o osobiste doświadczenia.
 4.  Średnią ocen Instalatora wylicza się odrębnie dla każdej kategorii branżowej, w wyniku czego Instalator może mieć różne oceny ogólne w różnych kategoriach branżowych. Przy wyszukiwaniu Instalatora brana jest pod uwagę ocena dla poszczególnej kategorii branżowej a na Profilu prezentowana jest ogólna ocena Instalatora.
 5. Użytkownik – po zrealizowanej usłudze instalacyjnej - ma możliwość zainicjowania oceny Instalatora za pomocą narzędzi w Panelu Użytkownika lub Użytkownik otrzymuje wiadomość z prośbą o ocenę Instalatora:
  1. w przypadku, gdy Użytkownik podczas składania Zapytania oznaczy datę montażu - do 30 dni po tej dacie,
  2. w przypadku, gdy Użytkownik podczas składania Zapytania nie oznaczy daty montażu - do 30 dni od daty Zapytania.
 6. W przesłanej wiadomości e-mail zamieszczone są linki (do każdego z linków przypisana jest jedna z ocen w skali od 1 do 5). Po kliknięciu w link z oceną od 1 do 5 Użytkownik jest przenoszony do podstrony, na której zaznacza się automatycznie wybrana w formie linku ocena dla wszystkich trzech grup ocen. Użytkownik przed zatwierdzeniem ocen ma możliwość ich zmiany.
 7. W przesłanej wiadomości znajduje się również odnośnik przekazujący do Serwisu informację o tym, że usługa instalacyjna nie została jeszcze wykonana. Kliknięcie powoduje przejście na podstronę, na  której Użytkownik może wskazać, kiedy ponownie ma zostać wysłana wiadomość z prośbą o ocenę lub rezygnować z otrzymania ponownej informacji.   
 8. Usługodawca nie odpowiada wobec Instalatorów za oceny wystawiane przez Użytkowników.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY  (UPRAWNIENIA KONSUMENTÓW) 

 1. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej z Usługodawcą na odległość, składając stosowne oświadczenie Usługodawcy (E-SYSTEM SP. z o.o., 32-340 Zabagnie, ul. Czarnoleska 10) w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni.
 2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez złożenie oświadczenia w sposób, która umożliwi zapoznanie się z nim przez Usługodawcę np. drogą pisemną na adres: E-SYSTEM SP. z o.o., 32-340 Zabagnie, ul. Czarnoleska 10 lub drogą wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres: instalatorzy@montersi.pl.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej, Usługodawca niezwłocznie prześle do Użytkownika na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Konsument może wykorzystać „Formularz odstąpienia od umowy przez Konsumenta” zamieszczony na stronie Serwisu, jednak wykorzystanie formularza nie jest obowiązkowe.
 5. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. Wskazany powyżej termin 30-dniowy liczony jest od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym.
 7. Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym w przypadku:
  1. umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 9. Postanowienia zawarte powyżej w ustępach od 1 do 8 stosuje się do Użytkownika będącego osobą fizyczną zawierającego umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą tego Użytkownika, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tego Użytkownika charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego Użytkownika działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY. RELACJE UŻYTKOWNIKA I INSTALATORA.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usługi oferowane i wykonywane przez wybranego przez Użytkownika Instalatora w oparciu o informacje udostępnione w Serwisie.
 2. Usługodawca zamieszczając Instalatora w bazie nie weryfikuje posiadanego przez Instalatora doświadczenia, nie bada jakości oferowanych przez niego usług. Prowadzenie bazy Instalatorów i udostępnianie danych z bazy Instalatorów nie oznacza, iż z czynnościami tymi wiąże się rekomendowanie usług podmiotów zamieszczonych w bazie Serwisu. Zamieszczenie danych Instalatora w bazie Serwisu uzależnione jest m.in. od posiadania statusu Klienta Sklepu oraz zadeklarowania woli współpracy z Usługodawcą w ramach Serwisu.
 3. Negocjacje i zawarcie umowy na wykonanie usługi instalacyjnej lub jakiejkolwiek innej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Instalatorem odbywa się bez udziału Usługodawcy, który nie pośredniczy w jakichkolwiek relacjach pomiędzy Użytkownikiem i Instalatorem poza udostępnieniem wybranej listy Instalatorów w odpowiedzi za Zapytanie.
 4. W zakresie relacji pomiędzy Użytkownikiem a Instalatorem złożenie Zapytania i otrzymanie informacji z bazy danych Instalatorów stanowi jedynie wstępne wyrażenie zainteresowania wszczęcia negocjacji, mających na celu zawarcie umowy na wykonanie usługi instalacyjnej, w szczególności nie stanowi oferty ani zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy.

X. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Użytkownik lub Instalator ma prawo złożenia reklamacji do Usługodawcy w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązań przez Usługodawcę na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
 2. Usługodawca odpowiada wobec Użytkownika lub Instalatora w zakresie określonym obowiązującymi przepisami, przy czym w przypadku Instalatora zastosowanie mają ograniczenia odpowiedzialności wynikające z niniejszego Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna być wniesiona w sposób, który zapewni dojście do Usługodawcy oświadczenia woli o złożeniu reklamacji  np. w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej i powinna zawierać następujące informacje:
  1. imię i nazwisko lub firmę, adres, e-mail Użytkownika lub Instalatora,
  2. datę i numer Zapytania – jeżeli reklamacja wnoszona jest w związku z zapytaniem,
  3. określenie przedmiotu reklamacji,
  4. przedstawienie przyczyny i okoliczności uzasadniających reklamację,
  5. określenie żądania Użytkownika lub Instalatora jakiego domaga się w związku ze składaną reklamacją,
  6. datę,
  7. podpis (w przypadku reklamacji składanej w formie pisemnej).
 4. Dane kontaktowe Usługodawcy do składania reklamacji: E-SYSTEM SP. z o.o., 32-340 Zabagnie, ul. Czarnoleska 10 lub adres e-mail: instalatorzy@montersi.pl.
 5. Usługodawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację niezwłocznie.
 6. Usługodawca nie później niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji przekaże Użytkownikowi będącemu Konsumentem informację, czy uznaje reklamację.
 7. Postanowienia zawarte powyżej w ust. 6 stosuje się do Użytkownika będącego osobą fizyczną zawierającego umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą tego Użytkownika, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tego Użytkownika charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego Użytkownika działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

XI. POLUBOWNE ROZSTRZYGANIE SPORÓW Z KLIENTAMI BĘDĄCYMI KONSUMENTAMI

(dodatkowe informacje dla Użytkowników będących Konsumentami)

 1. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności gdy wynik procedury reklamacyjnej przeprowadzonej przez Usługodawcę jest dla Użytkownika niezadowalający. Użytkownik może:
  1. zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu przez stały sąd polubowny działający przy właściwym wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2018 poz. 1930 t.j.) - regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych określa w drodze rozporządzenia Minister Sprawiedliwości,
  2. wystąpić o pozasądowe rozwiązanie sporu z przedsiębiorcą  do podmiotu uprawnionego do rozstrzygania sporów tego rodzaju (w przypadku, gdy charakter sporu wskazuje, że kompetentny w sprawie jest podmiot uprawniony), na zasadach i w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823) - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych,
  3. w przypadku sporu związanego z umową o świadczenie usług (w tym zawartą przez Internet) Użytkownik może zwrócić się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o przeprowadzenie działań mających na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego pomiędzy Konsumentem a przedsiębiorcą na zasadzie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o Inspekcji Handlowej (U. z 2018 poz. 1930 t.j.) oraz ustawy z dnia 23.09.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823) o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich - regulamin organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich określa Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia.
 2. Powyższe formy rozstrzygania sporów mają dobrowolny charakter i uzależnione są od zgody obu stron sporu na dany tryb rozstrzygnięcia. Powyższe postanowienia nie oznaczają, że Usługodawca wyraża w niniejszym Regulaminie zgodę na rozstrzygnięcie przyszłych sporów w ww. formach, a mają na celu poinformowanie Użytkowników będących Konsumentami o możliwościach pozasądowego zakończenia sporu.
 3. Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Konsument może znaleźć szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów.
 4. Usługodawca realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) zamieszcza łącze elektroniczne do platformy ODR (platforma ODR służy do rozpatrywania sporów wynikających z krajowych lub transgranicznych umów zawieranych przez Internet):
  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

XII.  INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW I INSTALATORÓW

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Serwisu należy dysponować:
  1. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet,
  2. najnowszą wersją przeglądarki internetowej takiej jak: Mozilla FireFox, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Apple Safari obsługującą technologie cookies,
  3. aktywnym kontem poczty elektronicznej.
 2. Korzystanie z Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies. Usługodawca wykorzystuje pliki typu „cookie” w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu. Informacje dotyczące plików „cookie” zawarte są Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie  Serwisu.
 3. Usługodawca informuje, że istnieją szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę tj. podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość "zainfekowania" systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, "robaki", "konie trojańskie", oprogramowanie typu malware, spyware. Usługodawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym opisywanych w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Użytkownika lub Instalatora (tzw. „cracking”, „phishing”). Celem ograniczenia takich ryzyk Użytkownik i Instalator powinni zaopatrzyć swoje komputery lub inne urządzenie, które wykorzystują podłączając się do Internetu, w program antywirusowy, antyspyware, antymalware, firewall i/lub inne programy zabezpieczające i stale je aktualizować. Usługodawca  nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane ww. działaniami osób trzecich.   
 4. Prawa wyłączne do treści udostępnianych przez Serwis, w szczególności prawa autorskie, nazwa Usługodawcy, znaki towarowe Usługodawcy, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca  zawarł stosowne umowy.
 5. Usługodawca nie  odpowiada za czasowy brak dostępu do Serwisu spowodowany awariami lub wskutek działań siły wyższej.
 6. W pozostałym zakresie, w informacje o zasadach korzystania z Serwisu są określone w Polityce Prywatności zamieszczonej w Serwisie. 

XIII. DANE OSOBOWE

 1. Usługodawca tj. E-SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Zabagniu, adres 32-340 Zabagnie, ul. Czarnoleska 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0001074727, akta spółki prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS, NIP: 6372224035, kapitał zakładowy w wysokości 200 000,00 zł, działając na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) informuje, że:
  1. zawarcia i wykonania umowy o przeszukanie bazy Instalatorów, w tym w celu obsługi Zapytania oraz udostępnienia informacji o Instalatorach, zawarcia i wykonywania umowy o prowadzenie i obsługę Panelu Użytkownika lub Panelu Instalatora, prowadzenia Profilu Instalatora (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia),
  2. badania poziomu satysfakcji Użytkownika i Instalatora, ustalania poziomu jakości obsługi i zadowolenia Użytkownika i Instalatora ze świadczonych usług będącego realizacją uzasadnionego interesu Usługodawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia),
  3. w celach związanych z badaniem satysfakcji z usług świadczonych przez Instalatorów, w szczególności poprzez wysyłanie na adres poczty elektronicznej prośby o wystawienie oceny (recenzji) lub wypełnienie ankiety – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f)Rozporządzenia),
  4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust.1 lit. f)Rozporządzenia).
  1. jest administratorem danych osobowych Użytkowników i Instalatorów,
  2. przetwarza dane osobowe Użytkowników i Instalatorów w celu:
  3. dane osobowe Użytkownika lub Instalatora mogą być przekazywane do zaufanych partnerów Usługodawcy, którzy uczestniczą w obsłudze wykonania usług przez Usługodawcę, tacy jak administratorzy i serwisanci systemów lub programów, telekomunikacyjnych i informatycznych, serwerów hostingowych - na których są przechowywane dane; dane mogą być przekazywane również osobom zatrudnionym przez administratora upoważnionym przez niego do przetwarzania danych,
  4. dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego przy założeniu zachowania odpowiedniego stopnia ochrony, na zasadach określonych w Rozporządzeniu na zasadach określonych w Rozporządzeniu  i wskazanych w Polityce Prywatności Usługodawcy dostępnej na stronie Serwisu.
 1. Ponadto, na zasadzie art. 13 ust. 2 Rozporządzenia, Usługodawca jako administrator danych wypełniając obowiązek zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania, informuje co następuje:
  1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, obejmuje okres korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów oraz okres wyznaczony przepisami prawa. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – dane przewarzane będą do momentu, w który staną się zbędne dla celu przetwarzania lub zostaną usunięte wcześniej – w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie, chyba że będzie istnieć inna podstawa prawna przetwarzania danych.
  2. Użytkownikowi lub Instalatorowi przysługuje prawo do żądania od Usługodawcy jako administratora dostępu do jego danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na podstawie uzasadnionego interesu Usługodawcy, a także prawo do przenoszenia danych.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
  4. Użytkownik lub Instalator ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku uznania, iż administrator narusza przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych.
  5. Podanie danych osobowych nie jest wymagane przepisami prawa, lecz jest warunkiem zawarcia umowy z Usługodawcą i korzystaniem z usług Usługodawcy. Odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z usług Usługodawcy.
 1. Usługodawca może przetwarzać m.in. adres poczty elektronicznej Użytkownika, kod pocztowy, dane lokalizacyjne oraz dane Instalatora i Użytkownika wynikające z rejestracji w Sklepie.
 2. Dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę wybranemu przez niego podmiotowi trzeciemu (podwykonawcy) wymaga zawarcia przez Usługodawcę z tym podmiotem umowy określającej w szczególności zakres i cel dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 3. Usługodawca przy przetwarzaniu danych osobowych przestrzega bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa i deklaruje zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych.
 4. W pozostałym zakresie informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych są określone w Polityce Prywatności zamieszczonej w Serwisie, Regulaminie Sklepu i Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie Sklepu.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który jest Konsumentem lub jest osobą fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tego Użytkownika charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego Użytkownika  działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów, w szczególności Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Instalatorem lub pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem i nie jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą tego Użytkownika, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tego Użytkownika charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego Użytkownika działalności gospodarczej  zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 3. Regulamin może ulec zmianie w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn to jest w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany katalogu świadczonych usług, zaistnienia ważnych przyczyn technicznych, prawnych, organizacyjnych, zmiany modelu lub zakresu działania Usługodawcy. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Użytkownika lub Instalatora nabytych przed wprowadzeniem zmiany Regulaminu. W przypadku umów i charakterze ciągłym (umowy o prowadzenie Panelu Użytkownika lub Panelu Instalatora) - Użytkownik lub Instalator będą związani zmienionymi postanowieniami Regulaminu po upływie 14 dni od dnia powiadomienia ich w Serwisie o zmianie Regulaminu, chyba że wypowiedzą umowę w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich w Serwisie o zmianie Regulaminu.
 4. Regulamin jest publikowany na stronie Serwisu oraz dostarczany nieodpłatnie Użytkownikom lub Instalatorom (drogą elektroniczną) na każde żądanie lub może być pobrany samodzielnie przez Użytkownika lub Instalatora za pośrednictwem Serwisu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz w przypadku Klientów będących Konsumentami – również ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z póź. zm).